Lịch Phụng Vụ Công Giáo Tháng 1 Năm 2019
DLịch
ÂLịch
Áo
Tv
Lễ
01/01
26-11
Tr
Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Ds 6:22-27; Gl 4:4-7; Tv 67:2-3,5,6,8; Lc 2:16-21
02/01
27-11
Tr
Thánh Cả Basil và Grêgôriô Nazianzen, Gmtsht
1 Ga 2:22-28; Tv 98:1,2-3,3-4; Ga 1:19-28
03/01
28-11
Tr
Thứ Năm trước Lễ Hiển Linh
1 Ga 2:293; Tv 98:1,3-4,5-6; Ga 1:29-34
04/01
29-11
Tr
Thánh Elizabeth Ann Seton
1 Ga 3:7-10; Tv 98:1,7-8,9; Ga 1:35-42
05/01
30-11
Tr
Thánh Gioan Neumann, Gm
1 Ga 3:11-21; Tv 100:1-2,3,4,5; Ga 1:43-51
06/01
01-12-Mậu Tuất
Tr
Lễ Hiển Linh
Is 60:1-6; Tv 72:1-2,7-8,10-11,12-13; Ep 3:2-3,5-6; Mt 2:1-12
07/01
02-12
Tr
2
Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 3:224; Tv 2:7-8,10-11; Mt 4:12-17,23-25
08/01
03-12
Tr
Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:7-10; Tv 72:1-2,3-4,7-8; Mc 6:34-44
09/01
04-12
Tr
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:11-18; Tv 72:1-2,10,12-13; Mc 6:45-52
10/01
05-12
Tr
Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 4:195; Tv 72:1-2,14-15,17; Lc 4:14-22
11/01
06-12
Tr
Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 5:5-13; Tv 147:12-13,14-15,19-20; Lc 5:12-16
12/01
07-12
Tr
Thứ Bẩy sau Lễ Hiển Linh
1 Ga 5:14-21; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 3:22-30
13/01
08-12
Tr
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Is 55:1-11; Is 12:2-3,4,5-6; 1 Ga 5:1-9; Mc 1:7-11
14/01
09-12
X
1
Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 1:1-6; Tv 97:1-2,6-7,9; Mc 1:14-20
15/01
10-12
X
Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:5-12; Tv 8:2,5,6-7,8-9; Mc 1:21-28
16/01
11-12
X
Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 2:14-18; Tv 105:1-2,3-4,6-7,8-9; Mc 1:29-39
17/01
12-12
Tr
Thánh Antôn, Ab
Dt 3:7-14; Tv 95:6-7,8-9,10-11; Mc 1:40-45
18/01
13-12
X
Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:1-5,11; Tv 78:3,4,6-7,8; Mc 2:1-12
19/01
14-12
X
Thứ Bẩy trong tuần thứ Nhất Mùa Quanh Năm
Dt 4:12-16; Tv 19:8,910,15; Mc 2:13-17
20/01
15-12
X
2
Chúa Nhật thứ Hai Mùa Quanh Năm
Is 62:1-5; Tv 96:1-2,2-3,7-8,9-10; 1 Cr 12:4-11; Ga 2:1-11
21/01
16-12
Đỏ
2
Thánh Agnes, Đttđ
Dt 5:1-10; Tv 110:1,2,3,4; Mc 2:18-22
22/01
17-12
X
Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 6:10-20; Tv 111:1-2,4-5,9-10; Mc 2:23-28
23/01
18-12
X
Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mùa Quanh Năm
Dt 7:1-3,15-17; Tv 110:1,2,3,4; Mc 3:1-6
24/01
19-12
Tr
Thánh Phanxicô đệ Salê, Gmtsht
Dt 7:25; Dt 8:6; Tv 40:7-8,8-9,10,17; Mc 3:7-12
25/01
20-12
Tr
Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại
Dt 8:6-13; Tv 85:8,10,11-12,13-14; Mc 3:13-19
26/01
21-12
Tr
Thánh Timôthêô và Titô, Gm
Dt 9:2-3,11-14; Tv 47:2-3,6-7,8-9; Mc 3:20-21
27/01
22-12
X
3
Chúa Nhật thứ Ba Mùa Quanh Năm
Nkm 8:2-4,5-6,8-10; Tv 19:8,9,10,15; 1 Cr 12:12-30; 1 Cr 12:12-14,27; Lc 1:1-4
28/01
23-12
Tr
3
Thánh Tôma Aquinas, Lmts
Dt 9:15,24-28; Tv 98:1,2-3,3-4,5-6; Mc 3:22-30
29/01
24-12
X
Thứ Ba trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:1-10; Tv 40:2,4,7-8,10,11; Mc 3:31-35
30/01
25-12
X
Thứ Tư trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:11-18; Tv 110:1,2,3,4; Mc 4:1-20
31/01
26-12
Tr
Thánh Gioan Bosco, Lm
Dt 10:19-25; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Mc 4:21-25

Nguồn: http://www.vietcatholic.net


Ý CẦU NGUYỆN
Tháng 1/2019: Cầu cho giới trẻ và gương mẫu của Đức Maria. Xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ của Châu Mỹ La Tinh biết noi gương Đức Maria, đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng.
THÁNG 01/2019
CÁC DỊP LỄ QUAN TRỌNG
* Lễ giỗ 16 năm cho Cố Đức Ông Phêrô Đào Đức Điềm sẽ được cử hành vào ngày Chúa Nhật 27-1-2019 tại Nhà thờ Cộng đoàn Việt Nam London vào lúc 12 giờ.

* Lễ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Việt Nam London vào ngày Chúa Nhật 3-2-2019 vào lúc 12 giờ trưa.
Lịch phụng vụ
Linh Phuc Vu
  Nối kết