NGHI THỨC THÁNH LỄ VIỆT – ANH


Nghi Thức Thánh Lễ

Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002

Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005

The Order Of Mass

The Roman Missal, revised by Decree of the Second Vatican Council and published by authority of Pope Paul VI. The English translations of the prayers and responses are copyright 2010 by the International Commission on English in the Liturgy (ICEL).

A. Nghi Thức Ðầu Lễ

Introductory Rites

Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Cđ: Amen

Priest : In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
All: Amen

Lm: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Hoặc:

Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em.

Cđ: Và ở cùng cha.

Priest : The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all.

Or

Priest : The Lord be with you.

All : And also with you.

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Priest : Brethren (brothers and sisters), let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries.

Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

All : I confess to almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do,

through my fault, through my fault, through my most grievous fault;

therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Cđ: Amen

Priest: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.

All: Amen.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

Priest : Lord, have mercy.

All: Lord, have mercy.

Priest : Christ, have mercy.

All : Christ, have mercy.

Priest : Lord, have mercy.

All : Lord, have mercy.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,

và bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, Là Chúa Cha toàn năng.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.

Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.

Amen.

All : Glory to God in the highest,

and on earth peace to people of good will.

We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, almighty Father.

Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us; you take away the sins of the world, receive our prayer; you are seated at the right hand of the Father, have mercy on us.

For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father.

Amen.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.

Cđ: Amen.

Priest: Let us pray.
[After a time of silent prayer, the priest sings or says the Collect, which is different for each Mass. At the end, the people proclaim their consent.]
All: Amen.

B. Phụng Vụ Lời Chúa

Liturgy Of The Word

Bài Ðọc I, II

Kết thúc:

- Ðó là Lời Chúa.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

First & second Reading: [At the end of the reading, the lector proclaims, and the people respond: ]
Lector: A reading from the Book of... (or the Letter of...; or the Acts of the Apostles).

Lector: The Word of the Lord.

Lector : The Word of the Lord.
All
: Thanks be to God!

Alleluia

Alleluia!

Phúc Âm

- Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha (thầy).

- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh...[Ma-thêu, Mac-cô, Lu-ca hay Gioan]

Cđ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Kết thúc:

- Ðó là lời Chúa.

Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Gospel:

Deacon (or Priest) : The Lord be with you.

All: And also with you.
Deacon (or Priest) : A reading from the Holy Gospel according to... [Matthew, Mark, Luke, or John]
All: Glory to you, Lord!

After the Gospel Proclamation :
Deacon (or Priest) : The Gospel of the Lord.
All
: Praise to you, Lord Jesus Christ!

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

(cúi đầu khi đọc câu sau:)

Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người.

Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.

Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.

Amen.

NICENE CREED:

I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible.

I believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, born of the Father before all ages. God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father; through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven,

[bow during the next two lines:]

and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man.

For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end.

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets.

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church.

I confess one baptism for the forgiveness of sins and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come.

Amen.

Lời Nguyện Tín Hữu

Cđ: Xin Chúa nhậm lời chúng con

General Intercessions

Lector: …let us pray to the Lord.

All : Lord, hear our prayer.

C. Phụng Vụ Thánh Thể

Liturgy Of The Eucharist

Linh mục dâng bánh và rượu.

Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Presentation of the Gifts

Priest : Pray, brethren (brothers and sisters), that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the almighty Father.

All : May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his holy Church.

Linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:

Cđ: Amen.

[The priest sings or says this prayer, which is different for each Mass. At the end, the people respond:]

All : Amen.

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Ð. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Ð. Thật là chính đáng.

Priest : The Lord be with you.

All : And with your spirit

Priest : Lift up your hearts.

All : We lift them up to the Lord.

Priest : Let us give thanks to the Lord, our God.

All : It is right and just.

Lm: Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,…

Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha Và đồng thanh tung hô rằng:

Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!

Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.

Trời đất đầy vinh quang Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.

Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

All : Holy, holy, holy Lord God of hosts,

Heaven and earth are full of your glory.

Hosanna in the highest.

Blessed is he who comes in the name of the Lord.

Hosanna in the highest.

Chủ tế truyền phép bánh và rượu

Chủ tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.

Giáo dân tung hô:

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa,khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,..... và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Priest : The mystery of faith:

All : A - We proclaim your death, O Lord, and profess your Resurrection until you come again.
or B - When we eat this Bread and drink this Cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again.

or C - Save us, Savior of the world, for by your Cross and Resurrection, you have set us free.

Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Cđ: Amen.

Priest : Through him, and with him, and in him, O God, almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, for ever and ever.

All : Amen!

D. Nghi Thức Hiệp Lễ

Communion Rite

Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ tế: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.

Priest : At the Savior’s command and formed by divine teaching, we dare to say:

All : Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Priest : Deliver us, Lord, we pray, from every evil, graciously grant peace in our days, that, by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ.

All : For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cđ: Amen.

Priest : Lord Jesus Christ, who said to your Apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your Church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Who live and reign for ever and ever.

All : Amen

Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha.

Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau

Priest : The Peace of the Lord be with you always.

All : And with your spirit.

Deacon or Priest : Let us offer each other a sign of peace.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

All : Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world: grant us peace.

Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Priest : Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.

All : Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed.

- Mình Thánh Chúa Kitô.

- Amen.

[- Máu Thánh Chúa Kitô.

- Amen.]

Communion Minister : The body of Christ.

Communicant : Amen.

Communion Minister : The blood of Christ.

Communicant : Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ. Kết thúc:

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Cđ: Amen.

Prayer after Communion

Priest : Let us pray.
[All pray in silence for a while, unless a period of silence has already been observed. Then the priest sings or says the Prayer after Communion, which is different for each Mass. At the end, the people proclaim their consent.]

All : Amen

F. Nghi thức kết lễ

Concluding Rite

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.

Cđ: Và ở cùng cha.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Cđ: Amen.

Phó tế hoặc Chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Priest : The Lord be with you.

All : And with your spirit.

Priest : May almighty God bless you,
the Father, and the Son, and the Holy Spirit.

All : Amen

Deacon or Priest : The Mass is ended, go in peace.

All : Thanks be to God!


Nguồn: giothanhle.com


Ý CẦU NGUYỆN
Trong thời điểm virus corona đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp thế giới, chúng ta hiệp lời cầu xin Thiên Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta. Xin Ngài xót thương và sớm đẩy lùi bệnh dịch. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các nhà chức trách trên thế giới đang dùng mọi biện pháp để đương đầu với căn bệnh, cầu nguyện cho các bác sỹ, y tá đang vất vả phục vụ các bệnh nhân, cầu nguyện cho những người đã và đang bị nhiễm bệnh, cầu nguyện cho những người đã qua đời vì căn bệnh này, và cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được bình an.
CÁC DỊP LỄ
Lịch phụng vụ
  Nối kết